Nhà Tạm Trú dành cho Phụ Nữ gốc Á Châu

Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
 • Đường dây nóng 24-giờ khi bị khủng hoảng
  408-975-2739


  English
  繁體中文
  简体中文
  Tiếng việt nam • Nhà Tạm Trú Cho Phụ Nữ Á Châu là một Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Cơ Hội Bình Đẳng.

 • Để quyên tặng, xin bấm vào đây

  DonateNow


 • Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
  Asian Americans for Community Involvement
  2400 Moorpark Avenue
  Suite 300
  San Jose, CA 95128

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Bạo Hành Gia Đình của cơ quan Người Mỹ Gốc Á Hoạt Động Xã Hội (Asian Americans for Community Involvement (AACI) được thành lập vào năm 1986 để giải quyết các nhu cầu không được đáp ứng của phụ nữ và trẻ em người Mỹ gốc Á bị ngược đãi và bạo hành, mà họ là nạn nhân chính của bạo hành gia đình. Tám năm sau, một nhà tạm lánh khẩn cấp được mở ra, ngôi nhà dành cho Phụ Nữ Châu Á (the Asian Women’s Home), đó là nơi tạm lánh duy nhất do bạo hành gia đình trong quận hạt Santa Clara dành cho người châu Á.

Chương trình Bạo Hành Gia Đình của cơ quan AACI phục vụ bằng nhiều thứ tiếng cho người Mỹ gốc Á bị bạo hành và đáp ứng với các nền văn hóa dân tộc khác nhau. Bằng cách phục vụ trực tiếp và hợp tác với các nguồn cung cấp dịch vụ khác để đưa ra cách giải quyết sáng tạo, Chương trình Bạo Hành Gia Đình của AACI là cầu nối cho những khoảng cách trong phục vụ và tạo nên một mạng lưới giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em người Mỹ gốc Á bị ngược đãi và bạo hành.