Nhà Tạm Trú dành cho Phụ Nữ gốc Á Châu

Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
 • Đường dây nóng 24-giờ khi bị khủng hoảng
  408-975-2739


  English
  繁體中文
  简体中文
  Tiếng việt nam • Nhà Tạm Trú Cho Phụ Nữ Á Châu là một Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Cơ Hội Bình Đẳng.

 • Để quyên tặng, xin bấm vào đây

  DonateNow


 • Cơ Quan Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu
  Asian Americans for Community Involvement
  2400 Moorpark Avenue
  Suite 300
  San Jose, CA 95128

LIÊN LẠC

Đường dây nóng 24-giờ khi bị khủng hoảng: (408) 975-2739

Văn phòng chính:

Asian Women’s Home
Asian Americans for Community Involvement (AACI)
2400 Moorpark Avenue, Suite 300
San Jose, CA 95128

Khi có câu hỏi về tặng phẩm hay việc gây quỹ, xin gọi cho chúng tôi ở số điện thoại 408-975-2730, chi nhánh 226 hay viết về dvdevelopment@aaci.org.
Khi có câu hỏi về các buổi phát biểu, các tập sách nhỏ, bảng tin tức hay các phương tiện truyền thông, xin gửi điện thư cho chúng tôi về dvcomed@aaci.org.
Để có thông tin về công việc thiện nguyện hay các lớp huấn luyện, xin gửi điện thư cho chúng tôi về dvvolcoordinator@aaci.org.